ติดต่อเรา

Email:icothai@gmail.com

Tel081-951-1100

Line : 0819511100

Office Hours

  • Monday - Friday 
  • 8.30 A.M. to 5.00 P.M.
  • Saturday - Sunday Closed
 ติดต่อสอบถาม

ชื่อ :
นามสกุล :
บัตรประชาชนเลขที่ :
ที่อยู่ :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
มือถือ :
อีเมล์ :
Line ID :
Facebook ID / Name :
เรื่องที่สอบถาม :
 
 
 
 
 
 
 
LINE ID : 0819511100

                                                                                             สัญญาก่อนสมรส

คู่สมรสอาจทำสัญญาในเรื่องทรัพย์สินเป็นพิเศษ ก่อนสมรสได้ แต่ข้อความในสัญญาก่อนสมรสต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือต้องไม่ระบุให้ใช้กฎหมายประเทศอื่นบังคับเรื่องทรัพย์สิน มิฉะนั้นจะตกเป็นโมฆะ ทีมทนายลำพูน และสำนักงานกฎหมายลำพูน ขอยกตัวอย่างสัญญาที่บังคับได้ อาทิเช่น ค่าเช่าที่ดินของภริยาที่มีอยู่ก่อนสมรส ให้ตกเป็นของภริยาแต่เพียงผู้เดียว, บ้านและที่ดินซึ่งเป็นสินส่วนตัว ให้ตกเป็นสินสมรส และเงินเดือนของสามี ให้ตกเป็นของสามีแต่เพียงผู้เดียว เป็นต้น ส่วนตัวอย่างสัญญาที่บังคับไม่ได้ เพราะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เช่นตกลงว่าสามีจะต้องไม่แบ่งเงินเดือนไปอุปการะเลี้ยงดูบุตรที่เกิดจากภริยาเก่า หรือมารดาของสามี เป็นต้น

 

แบบของสัญญาก่อนสมรส มีดังต่อไปนี้คือ จดแจ้งข้อตกลงไว้ในทะเบียนสมรสพร้อมกับการจดทะเบียนสมรส. ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อคู่สมรสและพยานอย่างน้อย ๒ คน แล้วแนบไว้ท้ายทะเบียนสมรส โดยต้องจดแจ้งในทะเบียนสมรสด้วยว่ามีสัญญานั้นแนบไว้ เป็นต้น

 

ตัวอย่าง คำพิพากษาศาลฏีกา ที่น่าสนใจ

 

คำพิพากษาศาลฎีกา ๖๗๑๑/๒๕๓๗ การที่โจทก์จำเลยทำความตกลงในเรื่องทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา โดยจำเลยให้สัญญาว่าบ้านพร้อมที่ดินซึ่งเป็นสินส่วนตัวของจำเลยให้เป็นสินสมรส ทีมทนายลำพูน และสำนักงานกฎหมายลำพูน ขอเรียนว่า เป็นกรณีที่คู่สมรสจดแจ้งข้อความอันเป็นสัญญาก่อนสมรสไว้ในทะเบียนสมรสพร้อมกับการจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖๖ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีข้อความขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ย่อมมีผลใช้บังคับได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖๕ วรรคสอง

 

ประเด็น สัญญาที่ทำไม่ถูกแบบ และตกเป็นโมฆะ มีคำพิพากษาศาลฏีกาที่ ๓๓๔๖/๒๕๓๒ สัญญาก่อนสมรสที่ผู้ร้องและจำเลยทำขึ้นมีข้อความว่า ให้ทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนสมรสตกเป็นสินสมรสนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ร้องและจำเลยมิได้จดแจ้งข้อความอันเป็นสัญญาก่อนสมรสไว้ในทะเบียนสมรสพร้อมกับการจดทะเบียนสมรส หรือมิได้ทำสัญญาก่อนสมรสเป็นหนังสือลงลายมือชื่อคู่สมรสและพยานอย่างน้อยสองคนแนบไว้ท้ายทะเบียนสมรส และได้จดไว้ในทะเบียนสมรสพร้อมกับการจดทะเบียนสมรสว่าได้มีสัญญานั้นแนบไว้ สัญญาก่อนสมรสดังกล่าวย่อมตกเป็นโมฆะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖๖ เมื่อทรัพย์สินดังกล่าวถูกโจทก์ยึดขายทอดตลาดชำระหนี้ ทีมทนายลำพูน และสำนักงานกฎหมายลำพูน ขอเรียนว่าผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิร้องขอกันส่วนของผู้ร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๘๗ ประเด็น ทำบันทึกกันภายหลัง แม้กระทำในวันเดียวกันกับการจดทะเบียนสมรส ก็ไม่ถือว่าเป็นสัญญาก่อนสมรส

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๔๙๗/๒๕๕๒ เมื่อโจทก์จำเลยตกลงกันในขณะจดทะเบียนสมรสว่า ไม่ประสงค์จะให้บันทึกเกี่ยวกับทรัพย์สิน แม้ภายหลังในวันเดียวกันทั้งสองฝ่ายจะมาขอบันทึกเพิ่มเติมว่าจำเลยมีที่ดิน ๑ แปลงจะยกให้โจทก์ บันทึกครั้งหลังนี้ก็มิใช่สัญญาก่อนสมรสตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๔๖๖ แต่เป็นสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินที่สามีภริยาทำไว้ต่อกันตามมาตรา ๑๔๖๙ ซึ่งต่างฝ่ายต่างมีสิทธิตามกฎหมายที่จะบอกล้างได้ในขณะที่ยังเป็นสามีภริยากันอยู่หรือภายในกำหนด ๑ ปีนับแต่วันที่ขาดจากการเป็นสามีภริยากันก็ได้ ทีมทนายลำพูน และสำนักงานกฎหมายลำพูน ขอเรียนว่า แต่เหตุข้างต้น ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลภายนอกผู้ทำการสุจริต การที่จำเลยยื่นคำให้การและฟ้องแย้งขอเลิกสัญญาถือเป็นการแสดงเจตนาบอกล้างในขณะยังเป็นสามีภริยากันอยู่แล้ว จำเลยมีสิทธิเรียกร้องที่ดินคืนได้

 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้อง

 

มาตรา ๑๔๖๕ ถ้าสามีภริยามิได้ทำสัญญากันไว้ในเรื่องทรัพย์สินเป็นพิเศษก่อนสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาในเรื่องทรัพย์สินนั้น ให้บังคับตามบทบัญญัติในหมวดนี้ ถ้าข้อความใดในสัญญาก่อนสมรสขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือระบุให้ใช้กฎหมายประเทศอื่นบังคับเรื่องทรัพย์สินนั้น ข้อความนั้นๆเป็นโมฆะ

 

มาตรา ๑๔๖๖ สัญญาก่อนสมรสเป็นโมฆะ ถ้ามิได้จดแจ้งข้อตกลงกันเป็น สัญญาก่อนสมรสนั้นไว้ในทะเบียนสมรสพร้อมกับการจดทะเบียนสมรสหรือมิได้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อคู่สมรสและพยานอย่างน้อย ๒ คนแนบไว้ท้ายทะเบียนสมรส และได้จดไว้ในทะเบียนสมรสพร้อมกับการจดทะเบียนสมรสว่าได้มีสัญญานั้นแนบไว้

 

มาตรา ๑๔๖๗ เมื่อสมรสแล้ว จะเปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญาก่อนสมรสนั้นไม่ได้ นอกจากจะได้รับอนุญาตจากศาล เมื่อได้มีคำสั่งของศาลถึงที่สุดให้เปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญาก่อนสมรสแล้ว ให้ศาลแจ้งไปยังนายทะเบียนสมรสเพื่อจดแจ้งไว้ในทะเบียนสมรส

 

มาตรา ๑๔๖๘ ข้อความในสัญญาก่อนสมรสไม่มีผลกระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลภายนอกผู้ทำการโดยสุจริตไม่ว่าจะได้เปลี่ยนแปลงเพิกถอน โดยคำสั่งของศาลหรือไม่ก็ตาม

 

มาตรา ๑๔๖๙ สัญญาที่เกี่ยวกับทรัพย์สินใดที่สามีภริยาได้ทำไว้ต่อกัน ในระหว่างเป็นสามีภริยากันนั้น ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกล้างเสียในเวลาใดที่เป็นสามีภริยากันอยู่ หรือภายในกำหนด ๑ ปีนับแต่วันที่ขาดจากการเป็นสามีภริยากันก็ได้ แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลภายนอก ผู้ทำการโดยสุจริต

 

ข้อแนะนำเพิ่มเติมจากทีมทนายลำพูน และสำนักงานกฎหมายลำพูน

๑ เพื่อความสะดวก ทางสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ จะใช้วิธีแนบสัญญาไว้พร้อมทะเบียนสมรส

๒ ข้อความท้ายสัญญา ต้องระบุด้วยว่า สัญญาอีกหนึ่งฉบับมอบไว้ให้สำนักงานทะเบียน

๓ สัญญาก่อนสมรสตกลงให้สินส่วนตัวเป็นสินสมรส ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน บังคับได้ ฏ.๖๗๑๑/๒๕๓๗

๔ การเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อนสมรสได้โดย คำสั่งศาลเท่านั้น ซึ่งคู่สมรสจะต้องยินยอมทั้ง ๒ ฝ่าย

 

#ทนายลำพูนอาสาช่วยท่านด้วยใจ #ทนายลำพูน #ทนายความลำพูน #ทนายลำพูนเก่ง #ปรึกษาทนายลำพูน #ทนายอาสาลำพูน #ปรึกษาทนายลำพูนฟรี #ทนายความลำพูนมืออาชีพ #ที่ปรึกษากฎหมายลำพูน #ปรึกษาทนายลำพูน #รายชื่อทนายความลำพูน #สำนักทนายความลำพูน #ทนายเก่งๆลำพูน #สภาทนายความลำพูน #สำนักงานกฎหมายลำพูน #ทนายที่ดินลำพูน #ทนายอาสาศาลลำพูน #ทนายอาสาศาลากลางลำพูน #กฎหมายลำพูน #สำนักงานทนายความลำพูน #สำนักงานกฎหมายลำพูน #สำนักงานกฎหมายในจังหวัดลำพูน #ทนายฝึกงานลำพูน #ฝึกงานทนายลำพูน #LawFirmลำพูน #ปรึกษาทนายลำพูน  #ทนายเก่งลำพูน #ทนายลำพูนpantip #ทนายอาสาลำพูน #ปรึกษาทนายฟรีลำพูน #ทนายลำพูนเก่ง #ทนายความลำพูนเก่ง #ทนายอาสาลำพูนฟรี #สํานักงานกฎหมาย ลำพูน  #ทนายครอบครัวลำพูน #ทนายสองพี่น้อง #ทนายฝาง #ทนายอาสาเก่งๆ #ทนายสันป่าตอง #ทนายสันทราย #ทนายแม่ริม #ทนายสันกำแพง #ทนายสารภี #ทนายความลำพูนคดีหย่า

 

 

Post By ADMIN ดร.เกียรติศักดิ์ ทนายวิถีพุทธ เนติบัณฑิตย์ไทย และทีมทนายความลำพูน ทนายลำพูน, ทนายความลำพูน, ลำพูน, สภาอุตสาหกรรมลำพูน, ทนายประชาชน, สำนักงานทนายความลำพูน, สำนักงานกฎหมายลำพูน, สำนักงานกฎหมายในจังหวัดลำพูน, ปรึกษาทนายลำพูน, ทนายอาสาลำพูน, ปรึกษาทนายลำพูนฟรี, ทนายลำพูนเก่ง, สภาทนายลำพูน, ทนายความลำพูนมืออาชีพ, ที่ปรึกษากฎหมายลำพูน, ทนายลำพูนฟรี, ทนายที่ดินลำพูน, ทนายอาสาศาลลำพูน, ทนายอาสาศาลากลางลำพูน, กฎหมายลำพูน, ทนายอาสาลำพูน, สภาทนายลำพูน, ปรึกษาทนายลำพูน, ทนายเก่งลำพูน, ทนายความลำพูนเก่ง, ทนายลำพูนpantip, ทนายอาสาลำพูน, ปรึกษาทนายฟรีลำพูน, LawFirmลำพูน, ปรึกษาทนายฟรีลำพูน, ทนายสองพี่น้อง, ทนายฝาง, ทนายลำพูนเก่ง, ทนายอาสาลำพูนฟรี, สํานักงานกฎหมาย ลำพูน, ทนายครอบครัวลำพูน, ทนายอาสาเก่งๆ, ทนายสันป่าตอง, ทนายสันทราย, ทนายแม่ริม, ทนายสันกำแพง, ทนายสารภี, ทนายความลำพูนคดีหย่า, ดร.เกียรติศักดิ์ ทนายวิถีพุทธ เนติบัณฑิตย์ไทย และทีมทนายความลำพูน

 

 

Sidebar    Mozrank check tool
https://www.ultimatewebtraffic.com
ultimatewebtraffic com
1minutereview org/

ปรึกษาฟรี!! มุ่งมั่นช่วยเหลือแก่ทุกท่าน แบบมิตรภาพ โดยทีมทนายความวิถีพุทธ

ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ และทีมทนายความลำพูน ติดต่อโทร 081-951-1100

 
เว็บสำเร็จรูป
×