ติดต่อเรา

Email:icothai@gmail.com

Tel081-951-1100

Line : 0819511100

Office Hours

  • Monday - Friday 
  • 8.30 A.M. to 5.00 P.M.
  • Saturday - Sunday Closed
 ติดต่อสอบถาม

ชื่อ :
นามสกุล :
บัตรประชาชนเลขที่ :
ที่อยู่ :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
มือถือ :
อีเมล์ :
Line ID :
Facebook ID / Name :
เรื่องที่สอบถาม :
 
 
 
 
 
 
 
LINE ID : 0819511100
คำแนะนำพยานในการมาศาล
 

๑.เมื่อท่านได้รับหมายเรียกให้มาเป็นพยานที่ศาลแล้ว ทีมทนายเชียงราย และสำนักงานกฎหมายเชียงราย ขอเรียนว่าท่านควรตรวจสอบหมายเรียกให้แน่ชัดว่าต้องเดินทางไปเบิกความที่ศาลใดคดดีอะไรวันเวลาใดรวมทั้งตรวจสอบที่ตั้งศาล 

 

๒.เมื่อถึงวันนัดตามหมายนัดให้ท่านมาศาลตามกำหนดอย่างเคร่งครัด ทีมทนายเชียงราย และสำนักงานกฎหมายเชียงราย ขอเรียนว่าหากท่านไม่สามารถมาศาลตามกำหนดนัดได้จะต้องแจ้งเหตุขัดข้องต่อศูนย์ประสานงานพยานก่อนวันนัดพิจารณา โดยทันที  หากเกิดเหตุจำเป็นเร่งด่วน 

 

๓. หากท่านจงใจไม่มาศาลโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร  ทีมทนายเชียงราย และสำนักงานกฎหมายเชียงราย ขอเรียนว่าศาลอาจออกหมายจับท่านมากักขังจนกว่าจะเบิกความในวันเวลาที่เห็นสมควรได้  โดยเหตุที่ศาลอาจไม่รับฟังเป็นข้ออ้างในการไม่มาศาล เช่น มีความเจ็บป่วยที่ไม่ร้ายแรงมีธุระ หรือติดประชุมหรือติดงานโดยไม่ปรากฏเหตุผลจำเป็น มีราชการซึ่งไม่ปรากฎหลักฐานว่าเป็นราชการสำคัญ หรือ รอการอนุมัติจากนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาให้ไปเบิกความโดยที่ศาลได้มีหมายแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลานานแล้ว เป็นต้น 

 

๔. เมื่อท่านไปศาลแล้ว ทีมทนายเชียงราย และสำนักงานกฎหมายเชียงราย ขอเรียนว่าท่านสามารถติดต่อศูนย์ประสานงานพยานหรือเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของศาล เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ ทราบว่าจะต้องเบิกความเป็นพยานที่ห้องพิจารณาหมายเลขใด  

 

๕. เมื่อท่านมาถึงห้องพิจารณา ทีมทนายเชียงราย และสำนักงานกฎหมายเชียงราย ขอเรียนว่าท่านสามารถแจ้งต่อเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์ที่อยู่ในห้องพิจารณาและรอคู่ความหรือศาลเรียกเพื่อเบิกความเป็นพยาน 

 

๖. ในการเบิกความเป็นพยานนั้นศาลและคู่ความทั้งสองฝ่ายจะถามท่านเฉพาะข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับประเด็นแห่งคดีที่ทราบมาโดยตนเองโดยตรง  ทีมทนายเชียงราย และสำนักงานกฎหมายเชียงราย ขอเรียนว่าคำถามที่ไม่เกี่ยวกับประเด็นแห่งคดีคำถามที่อาจทำให้ท่านหรือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกต้องได้รับโทษอาญาหรือคำถามที่เป็นการข่มขู่หรือหมิ่นประมาท จะทำไม่ได้หากมีการใช้คำถาม เช่นนั้น ศาลจะเตือนผู้ถามและมีคำสั่งให้ระงับคำถามนั้นเว้นแต่เป็นข้อสาระสำคัญในคดี 

 

๗. หากท่านที่เป็นพยานอายุไม่เกิน 18 ปี ทีมทนายเชียงราย และสำนักงานกฎหมายเชียงราย ขอเรียนว่าศาลจะจัดให้ท่านอยู่ในสถานที่เหมาะสมสำหรับเด็กและถามพยานผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 

 

๘.หากผู้ที่ได้รับหมายเรียกให้เป็นพยานมีเหตุอันสมควรประการอื่นทำให้ไม่สามารถมาศาลได้ตามกำหนดนัดพยานอาจขอให้ศาลสืบพยานตัวท่านไว้ก่อนล่วงหน้า  โดยติดต่อไปแล้วศูนย์ประสานงานพยานของศาลนั้น 

 

๙.ค่าตอบแทนของพยานที่มาเบิกความมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนดังนี้ในคดีแพ่งศาลจะกำหนดค่าใช้จ่ายป่วยการพยานตามรายได้และฐานะของพยานที่มาศาลตามหมายเรียก กับค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักของพยานไปด้วยตามสมควร ทีมทนายเชียงราย และสำนักงานกฎหมายเชียงราย ขอเรียนว่าปัจจุบันขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 500 บาท  ในคดีอาญาพยานที่เบิกความต่อศาลแล้วมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนจำเป็นและสมควรตามระเบียบที่ทำว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ในคดีความผิดต่อส่วนตัวและความผิดต่อแผ่นดินไม่ว่าผู้เสียหายหรือการโจทก์อาจได้รับค่าตอบแทนทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของศาล 

 

Tag: ทนายเชียงราย, ทนายเชียงรายช่วยเหลือประชาชน, ทนายประชาชน, สำนักงานทนายความเชียงราย, สำนักงานกฎหมายเชียงราย, ทนายความเชียงราย, สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงราย, ทนายเชียงราย เก่ง ๆ, ปรึกษาทนายเชียงราย, ทนายอาสาเชียงราย, สภาทนายเชียงราย, ทนายความเชียงรายมืออาชีพ, ทนายความเชียงรายช่วยเหลือประชาชน, ทนายเชียงรายความมุ่งมั่น,ทนายความเชียงรายคลายทุกข์, สำนักงานกฎหมายเชียงรายช่วยเหลือประชาชน, สำนักงานกฎหมายเชียงรายมุ่งมั่น, สำนักงานกฎหมายเชียงรายคลายทุกข์ 

#สำนักงานทนายเชียงราย #สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงราย #สำนักงานกฎหมายเชียงราย #ทนายเชียงรายเก่งๆ #ปรึกษาทนายเชียงราย #ทนายเชียงราย #ทนายอาสาเชียงราย #สภาทนายเชียงราย #ทนายความเชียงราย

Sidebar    Mozrank check tool
https://www.ultimatewebtraffic.com
ultimatewebtraffic com
1minutereview org/

ปรึกษาฟรี!! มุ่งมั่นช่วยเหลือแก่ทุกท่าน แบบมิตรภาพ โดยทีมทนายความวิถีพุทธ

ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ และทีมทนายความลำพูน ติดต่อโทร 081-951-1100

 
เว็บสำเร็จรูป
×